pirsumot logo

תכנון ובניה-שאלות נפוצות

יש לכם שאלה בנושא תכנון ובניה? זה המקום! כאן תוכלו למצוא תשובות לשאלות נפוצות בנושא פרסום מודעות תכנון ובניה בעיתונים.

להלן שאלות נפוצות בנושא פרסום מודעות תכנון ובניה:

מדוע אני צריך לפרסם מודעה לפי חוק תכנון ובניה?

כל אדם המעוניין לבצע שינוי של תוכנית מתאר מקומית /תוכנית מתאר מחוזית /תוכניות מפורטות (תב"ע) ו/ או אדם המגיש בקשה לשימוש חורג ו/או בקשה להקלה (סעיף 62א(9) ) לחוק התכנון והבניה חייב לפרסם מודעות תכנון ובניה אשר יהיו בהתאם לחוק. פרסום מודעות לפי הוראות חוק התכנון והבניה הוא תנאי לקבלת היתר בניה  מועדת התכנון המקומית. אם זאת, חשוב לציין כי קיים הבדל בדרישות חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לפרסום של שימוש חורג ו/או פרסום של הקלה לעומת פרסום של שינוי תוכנית מתאר קיימת. חשוב לציין כי לצורך בקשה לביצוע תמ"א 38 על מגיש הבקשה לפרסם מודעה לפי חוק תכנון ובניה. 

מהו נוסח מודעת תכנון ובניה?

נוסח המודעה לפרסום לפי חוק תכנון ובניה נמסר למגיש הבקשה על ידי ועדת התכנון המקומית.
בנוסח מודעת פרסום לפי חוק תכנון ובניה חשוב לוודא כי כלולים הפרטים הבאים:
·     מספר גוש וחלקה של הנכס 
·     עיקרי התוכנית המוצעת
·     פירוט ההבדלים בין המצב הקיים לתוכנית המוצעת
·     המען והמועד להגשת התנגדויות

 כמה זמן נמשך פרסום המודעה בעיתון לאחר שפרסמתי את המודעה?

הליך הפרסום של מודעות תכנון ובניה נמשך שבועיים.
חשוב לציין כי במידה ולא הוגשו התנגדויות מנומקות בכתב לועדת התכנון תוך חודשיים מיום תחילת הפרסום, ועדת התכנון יכולה לאשר את התוכנית כפי שהוגשה.

כיצד לפרסם מודעה בעיתון לפני חוק תכנון ובניה?

פרסום בעיתון לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, נדרש לפרסם המודעה בשני עיתונים יומיים אשר אחד מהם הוגדר על ידי שר הפנים כעיתון נפוץ, וכן פרסום במקומון המופץ לפחות אחת לשבוע.
באזורים בהם קיימת אוכלוסיה גדולה של דוברי ערבית ורוסית יש לבצע את הפרסום לפי חוק התכנון והבניה גם בשפה הנוספת.
פרסום מודעות תכנון ובניה בעיתון יפורסם במדור מיוחד בעיתון שכותרתו "הודעות בעניין תכנון ובניה" למשך יום אחד בלבד.

האם זה קביל לתלות מודעת פרסום שהכנתי בבית?


שלילי. בהתאם לדרישות חוק התכנון והבניה יש להדפיס מודעות בגודל אשר נקבע בחוק וזאת בהתאם לסוג הפרסום.
תליית מודעות תכנון ובניה תיעשה בחזית הנכס ובמרחקים הקבועים בחוק מגבולות הנכס. פרסום מודעת תכנון ובניה בכוכבית המודעות כולל שירות הדפסת המודעות בגודל ובפונט שנקבעו בחוק והצבתן במיקומים הנדרשים. נעביר תיעוד מסודר של תליית מודעות תכנון ובניה במסגרת הדיווח שיוגש לועדת התכנון המקומית.

למה כדאי לי לפרסם מודעת תכנון ובניה בכוכבית המודעות?

אנו מתחייבים כי פרסום מודעות תכנון ובניה בכוכבית המודעות יבוצע בשבילכם במהירות ובהתאם לדרישות הועדה המקומית לתכנון תוך חיסכון בזמן וכסף. תהליך קבלת היתר הבניה הוא ארוך ומייגע. אי ידיעת תנאי חוק תכנון ובניה יכול ליצור סיבוכים נוספים ובמקרים מסוימים לגרור פרסום נוסף שעולה במחיר ובחשיפה מיותרת.
לאחר שנפרסם עבורכם את מודעת התכנון והבניה נדווח לכם על ביצוע פרסום המודעה לפי החוק כולל תיעוד לתליית השלטים והצהרת עו"ד חתומה. את הדיווח המלא והמפורט אתם מעבירים לידי ועדת התכנון המקומית כחלק ממילוי תנאיי הבקשה להיתר הבניה.

חברת כוכבית המודעות מבצעת עבורך את הפרסום בעיתון לפי כל הוראות חוק התכנון והבניה ומתעדים את תאריכי הפרסום במסגרת חבילת הדיווח לוועדת התכנון המקומית.

הצוות שלנו ישמח לעמוד לשירותכם ולהשיב על כל שאלה.

לקבלת הצעת מחיר!
crossmenu